Quy định Phát hành Cam kết cấp tín dụng

Là dịch vụ phát hành Thư Cam kết cấp tín dụng cho khách hàng nhằm giúp khách hàng chứng minh năng lực tài chính khi tham gia đấu thầu/xin cấp phép đầu tư dự án.