Công bố thông tin
Nội dung tìm
Tìm theo
102 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
1 66/2017/TB-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Thông báo triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tải về
2 65/2017/TB-HĐQT-BacABank 31/03/2017 Thông báo chốt DS cổ đông và đăng kí tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2017 Tải về
3 67/2017/BC-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Báo cáo HĐQT về thực hiện nhiệm vụ 2016 và kế hoạch hoạt động 2017 Tải về
4 70/2017/BC-HĐQT-BacABank 04/04/2017 Báo cáo tổng kết HĐKD 2016 và kế hoạch HĐKD 2017 Tải về
5 66/TB-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Đăng kí dự họp Đại hội đồng cổ đông 2017 Tải về
6 66/TB-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết ĐHCĐ 2017 Tải về
7 66/TB-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Mẫu biểu quyết ĐHCĐ 2017 Tải về
8 66/TB-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Nội dung chương trình ĐHCĐ 2017 Tải về
9 .../NQ/ĐHCĐ-BacABank 03/04/2017 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ BAC A BANK Tải về
10 2017/BC-BKS-BacABank 30/03/2017 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát tại ĐHCĐ 2017 Tải về
11 68/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2017 Tải về
12 69/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy phép hoạt động BAC BANK 2017 Tải về
13 70/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép và cấp đổi giấy phép BAC A BANK 2017 Tải về
14 71/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình thông qua kinh phí thù lao của HĐQT, BKS BAC A BANK 2017 Tải về
15 72/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 BAC A BANK Tải về
16 73/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 BAC A BANK Tải về
17 74/TTr-HĐQT-BacABank 03/04/2017 Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung Tải về
18 01/2017/BB/ĐHĐCĐ-BacABank 15/04/2017 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tải về
19 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ-BacABank 15/04/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Tải về
20 22a/TB-HĐQT-BacABank 09/03/2015 TB chốt danh sách cổ đông đăng kí có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tải về
21 36/2015/TB-HĐQT-BacABank 09/04/2015 Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Tải về
22 34/2015/TTr-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kì 2013-2018 Tải về
23 33/2015/TTr-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh BAC A BANK Tải về
24 35/BC-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Báo cáo HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông 2015 Tải về
25 33a/TTr-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Tờ trình kinh phí thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn công ty kiểm toán 2015 Tải về
26 34a/2015/TTr-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Tờ trình HĐQT về việc phân phối lợi nhuận 2014 Tải về
27 32a/2015/NQ-BacABank 31/03/2015 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2015 Tải về
28 32/2015/QĐ-BacABank 31/03/2015 Quy định bầu cử thành viên độc lập HĐQT BAC A BANK 2013 - 2018 Tải về
29 36a/2015/TB-HĐQT-BacABank 09/04/2015 Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK 2015 Tải về
30 35a/TTr-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK 2015 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tải về
31 120/BC-BĐH-BacABank 01/04/2015 Báo cáo BĐH tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 và phương hướng năm 2015 Tải về
32 33b/TTr-HĐQT-BacABank 01/04/2015 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Tải về
33 36/BC-BKS-BacABank 01/04/2015 Báo cáo Ban Kiểm Soát BAC A BANK 2014 Tải về
34 05/2015/NQ-ĐHCĐ-BacABank 17/04/2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK 2015 Tải về
35 01/2014/BCTN-BacABank 17/04/2015 Báo cáo thường niên BAC A BANK 2014 Tải về
36 BCQT2015/01 20/07/2015 Báo cáo quản trị BAC A BANK 6 tháng đầu năm 2015 Tải về
37 339/2015/CV 16/09/2015 Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tải về
38 495/2015/CV 09/12/2015 Công bố thông tin thay đổi chức danh thành viên ban lãnh đạo ngân hàng Tải về
39 20ITB-HDQT -BacABank 17/03/2016 Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng kí có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tải về
40 19/2016/NQ-HĐQT-BacABank 16/03/2016 Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tải về
41 26/TB-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tải về
42 26/TB-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tải về
43 26/TB-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Giấy ủy quyền dự họp tại Đại hội đồng cổ đông 2016 Tải về
44 26/TB-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2016 Tải về
45 30/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2015 Tải về
46 32/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 Tải về
47 29/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình về việckinh phí thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016 Tải về
48 31/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình thông qua ủy quyền HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tải về
49 2016/NQ-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 Tải về
50 48/2016/BC-BĐH-BACABANK 31/03/2016 Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh Doanh năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh Doanh năm 2016 Tải về
51 17/2016/BC-BacABank 31/03/2016 Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ 2015 Tải về
52 16/2016/BC-BacABank 30/03/2016 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS. Tải về
53 BC/2015/BCKTRL-BacABank 25/03/2016 Báo cáo kiểm toán riêng lẻ BAC A BANK 2015 Tải về
54 BC/2015/BCKTHN-BacABank 25/03/2016 Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2015 Tải về
55 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-BacABank 11/04/2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 BAC A BANK Tải về
56 01/2016/BB/8H8C8-BacABank 11/04/2016 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tải về
57 2016/BCTN-BacABank 25/03/2016 Báo cáo thường niên 2015 Tải về
58 Q1/2016/BCTC-BacABank 31/03/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 1/2016 Tải về
59 186/2016/CV/BacABank 10/11/2016 Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Tải về
60 151/2016/CV/BacABank 24/11/2016 Công bố thông tin phát hành trái phiếu Tải về
61 23/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động HĐQT BAC A BANK Tải về
62 25/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình phê duyệt đề án thành lập công ty TNHH một thành viên Kiều hối Bắc Á Tải về
63 24/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình bổ sung hoạt động váo giấy phép và cấp đổi giấy phép BAC A BANK Tải về
64 27/TTr-HĐQT-BacABank 30/03/2016 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ BAC A BANK Tải về
65 108/TB - BAC A BANK 15/02/2013 Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kì 2013 - 2018 Tải về
66 TL01/BAC A BANK 15/02/2013 Đơn ứng cử, cam kết ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2013 - 2018 Tải về
67 TL02/BAC A BANK 15/02/2013 Đơn đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2013 - 2018 Tải về
68 TL03/BAC A BANK 15/02/2013 Biên bản họp nhóm ứng viên tham gia HĐQT và BKS BAC A BANK nhiệm kì 2013 - 2018 Tải về
69 218/TB - BAC A BANK 22/03/2013 Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của BAC A BANK Tải về
70 219/TB - BAC A BANK 22/03/2013 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Tải về
71 110/BC-HĐQT.BAC A BANK 03/04/2013 Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013 BAC A BANK Tải về
72 117/BC-BKS.BAC A BANK 10/04/2013 Báo cáo BKS BAC A BANK tại ĐHCĐ năm 2013 Tải về
73 08/2013/NQ-HĐQT-BAC A BANK 18/03/2013 Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách ƯCV thành viên HĐQT và BKS BAC A BANK nhiệm kì 2013 – 2018 Tải về
74 QĐ/09/BAC A BANK 25/03/2013 QĐ của HĐQT BAC A BANK về việc ban hành quy định bầu cử thành viên HĐQT và BKS BAC A BANK nhiệm kì 2013 – 2018 Tải về
75 02/2013/NQ/ĐHĐCD-BACABANK 24/04/2013 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TMCP Bắc Á 2013 Tải về
76 01/2013/BB/ĐHĐCĐ-BACABANK 24/04/2013 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 Tải về
77 110/BC-HĐQT.BAC A BANK 24/04/2013 Tài Liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông BAC A BANK 2013 Tải về
78 BCQT/01/2012 25/07/2012 Báo Cáo Quản Trị 6 tháng đầu năm 2012 Tải về
79 BCQT/02/2012 23/01/2013 Báo Cáo Quản Trị 6 tháng cuối năm 2012 Tải về
80 BCQT/01/2013 30/07/2013 Báo Cáo Quản Trị 6 tháng đầu năm 2013 Tải về
81 BCTN02/BAB 10/04/2013 Báo Cáo Thường Niên BAC A BANK 2012 Tải về
82 11/2013/QĐ/BACABANK 08/11/2013 Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt Tải về
83 2788/QĐ-NHNN 03/12/2013 QĐ về việc bổ sung giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCB Bắc Á Tải về
84 169/UBCK-QLPH 10/01/2014 BAC A BANK - hồ sơ đăng kí chào bán cổ phiếu riêng lẻ - UB CKNN Tải về
85 015/TB-BacABank 13/01/2014 Thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông Tải về
86 BAB/80/2014/CV 05/03/2014 Công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt BAC A BANK Tải về
87 BAB/98/2014/CV 26/03/2014 Công bố thông tin về việc tăng vốn chủ sở hữu Tải về
88 108/2014/CV 27/03/2014 Thay đổi thông tin Giấy Chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Tải về
89 25/TBHĐQT-BACABANK 03/04/2014 Thông báo mời họp ĐHCĐ 2014 Tải về
90 BAB/2014/ĐHCĐ/01 03/04/2014 Chương trình Nghị sự ĐHCĐ 2014 Tải về
91 BAB/2014/ĐHCĐ/02 03/04/2014 Giấy Ủy quyền dự họp ĐHCĐ 2014 Tải về
92 BAB/2014/ĐHCĐ/03 03/04/2014 Phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2014 Tải về
93 BAB/2014/ĐHCĐ/04 03/04/2014 Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng kí có quyền tham dự họp ĐHCĐ 2014 Tải về
94 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK 18/04/2014 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á 2014 Tải về
95 BAB/2014/ĐHCĐ/05 03/04/2014 Tài liệu ĐHCĐ 2014 Tải về
96 BCTN/BAC A BANK/2013 22/03/2014 Báo cáo thường niên 2013 (CBTT) Tải về
97 BAB/2014/BCQT/01 28/07/2014 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 Tải về
98 BCTN/BAC A BANK/2013 22/03/2014 Báo cáo thường niên 2013 Tải về
99 BAB/2014/BCQT/02 30/01/2015 Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2014 Tải về
100 BAB/2014/BCQT 30/01/2015 Báo cáo quản trị năm 2014 Tải về
Trang 1 trên tổng số 2 1 2