Tin Sản phẩm - Dịch vụ

Thông báo về lãi suất Kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 16/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/10/2024 của trái phiếu BAB202203-07L, BAB202203-07C và BAB202203-08C

-          Căn cứ Bản Cáo bạch Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán trái phiếu ra công chúng và các Bản thông tin cập nhật Bản Cáo bạch liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
-          Căn cứ Thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng (Đợt 3) số 118/2023/TB-BACABANK ngày 25/07/2023.
Ngân hàng TMCP Bắc Á xin thông báo về mức lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 16/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/10/2024 của trái phiếu BAB202203-07L, BAB202203-07C và BAB202203-08C, cụ thể như sau:
Ký hiệu trái phiếu
BAB202203-07L
BAB202203-07C
BAB202203-08C
Tên trái phiếu
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022
Loại trái phiếu
Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành
Mã trái phiếu
Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi BAC A BANK hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC
Mệnh giá trái phiếu
100.000 đồng/trái phiếu
Ngày phát hành
16/10/2023
16/10/2023
16/10/2023
Ngày đáo hạn
16/10/2030
16/10/2030
16/10/2031
Ngày thực hiện quyền mua lại
16/04/2025
16/10/2025
16/10/2026
Kỳ tính lãi thứ 01
Kể từ (và bao gồm) ngày 16/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/10/2024
Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi thứ 01
Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2%/năm
Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,4%/năm
Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,6%/năm
 
Trong đó, “Lãi Suất Tham Chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi Suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.
Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu (25/09/2023)
Lãi Suất Tham Chiếu xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất (25/09/2023) của Ngân hàng TMCP Bắc Á là 6,3%/năm.
Theo đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á xin thông báo lãi suất kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 16/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/10/2024 đối với các trái phiếu như sau:
·                Trái phiếu BAB202203-07L: 7,5%/năm
·                Trái phiếu BAB202203-07C: 7,7%/năm
·                Trái phiếu BAB202203-08C: 7,9%/năm
Trân trọng thông báo!
Chi tiết thông báo theo file đính kèm.Xem tại đây.