Tiết kiệm cao tuổi

  • Kỳ hạn gửi: Từ 6 tháng trở lên (Theo các mức kỳ hạn của tiết kiệm thông thường)
  • Loại tiền gửi : VND/ USD
  • Phương thức trả lãi: Hàng tháng, Hàng quý hoặc Cuối kỳ.
  • Mức tiền gửi tối thiểu: 10,000,000 đồng/ 500 USD