Tài khoản trả lương

Được xây dựng nhằm hướng tới các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu chi trả lương và các khoản...