Bảo hiểm toàn diện xe ô tô - B Auto

Bảo hiểm vật chất xe ô tô: Chủ xe được bồi thường những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe.