Cho vay mua ô tô

Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với mục tiêu hỗ trợ khách hàng vay vốn để mua, sở hữu ô tô cá nhân phục vụ đi lại hoặc phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh (bao gồm kinh doanh vận tải và hoạt động sản xuất kinh doanh khác).