Gói tài trợ Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Là gói sản phẩm dành cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án, sản xuất trong ngành nông nghiệp công nghệ cao.