Dịch vụ chi trả lương qua tài khoản

Giải pháp hỗ trợ chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên của Doanh nghiệp qua tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp mở tại BAC A BANK.