Cho vay Cầm cố tài sản bảo đảm là tiền gửi

Sản phẩm tài chính phục vụ nhu cầu vay và thế chấp tài sản bảo đảm là tiền gửi của khách hàng Doanh nghiệp.