Cho vay Bổ sung vốn lưu động

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh: mua hàng hóa, nguyên vật liệu, các chi phí khác liên quan trực tiếp/gián tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh