Cấp tín dụng ngắn hạn dành cho Nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm TH

Là giải pháp tài chính giúp Nhà phân phối THFC vấn hành hiệu quả hoạt động kinh doanh, thương mại.