Cho vay Hợp tác kinh doanh trong nước

Là sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp nhắm mục đích hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư khác thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)