Nghiệp vụ Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu

Là sản phẩm giúp đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp ngay sau khi Nhà xuất khẩu giao hàng và cung cấp bộ chứng từ hợp để tái phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.